Print this page

Обща информация

Схема:

BG051PO001-3.1.07 „ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ”

Приоритетна ос:
3.  Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Mярка на подкрепа /операция/ област на въздействие:
3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението;
3.3. Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса.

Проект: BG051PO001-3.1.07-0048

Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда

Бенефициент:
Технически университет - София, чрез Факултета по електронна техника и технологии

Партньори:
 Вистеон Електроникс България (ВЕБ), 
Фондация „Клъстер Информационни и Комуникационни технологии” (ИКТ Клъстер),
Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес (БСК)


Ръководител на проекта:
доц. д-р Емил Д. Манолов
Срок за изпълнение: 25 месеца и 12 дни

Участници в проекта:
Факултет по електронна техника и технологии
Факултет по телекомуникации
Машинно - технологичен факултет

Начало: 18.05.2013 г.
Край: 30.06.2015 г.Следваща страница: Цели на проекта