Print this page

План за действие

ГодинаГодина IГодина II(кандидат; кандидат и партньор/и съвместно; партньори или дейността ще бъде възложена на изпълнител)
  Полугодие 1Полугодие 2Полугодие 3    
Дейностмесеци
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Подготовка на дейност 1  + кандидатът и партньори 1, 2 и 3 съвместно
1. Проучване и експертен анализ на потребностите на пазара на труда   + + + + + + + + кандидатът и партньори 1, 2 и 3 съвместно
Подготовка на дейност 2  + кандидатът и партньори 1, 2 и 3 съвместно
2. Проучване и анализ на учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности и препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове   + + + + + + + +                       кандидатът и партньори 1, 2 и 3 съвместно
Подготовка на дейност 3             +                           кандидатът
3. Актуализиране на съществуващите учебните планове и програми на Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК)  според препоръките от дейности 1 и 2               + + + + + + + + + + + + + кандидатът
Подготовка на дейност 4             +                           кандидатът
. Създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и  специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга               + + + + + + + + + + + + + кандидатът
Подготовка на дейност 5                       +                 кандидатът и партньори 1, 2 и 3 съвместно
5. Апробиране на новия учебен план в академична среда                         + + + + + + + + кандидатът и партньори 1, 2 и 3 съвместно
6. Организация и управление на проекта + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + кандидатът и партньори 1, 2 и 3 съвместно
7. Осигуряване на информираност и публичност на проекта + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + кандидатът и партньори 1, 2 и 3 съвместно

Предишна страница: Индикатори
Следваща страница: Описание на дейностите