Print this page

Описание на дейностите

Описание на дейностите

Дейност 1. Проучване и експертен анализ на потребностите на пазара на труда:

1.1. Разработване на подход и детайлен план за събиране на необходимата начална информация за съдържанието на програмите за обучение, както и за потребностите на крайния потребител - реалните бизнес организации.  Разработване на анкети за проучване на потребностите на работодателите и браншовите организации;

1.2. Провеждане на изследването;

1.3. Анализ на резултатите от изследването;

1.4. Обсъждане и приемане на резултатите от Експертен съвет между ръководството на МТФ, ФЕТТ, ФТК и представители на работодателите и браншовите организации и изготвяне на препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове и учебни програми;

1.5. Обсъждане и приемане на резултатите от ФС на МТФ, ФЕТТ, ФТК;

1.6. Публикуване на резултатите в сайта на проекта.

Изпълнител на дейността:

Дейност 1.1 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК), Партньор 1 (ДКЕБ), Партньор 2 (ИКТ Клъстер ) и Партньор 3 (БСК);

Дейност 1.2 - Партньор 1 Партньор 1 (ДКЕБ), Партньор 2 (ИКТ Клъстер ) и Партньор 3 (БСК)

Дейност 1.3 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 1.4 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК), Партньор 1 (ДКЕБ), Партньор 2 (ИКТ Клъстер ) и Партньор 3 (БСК);

Дейност 1.5 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 1.6 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК).

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

от 2-ри до 9-ми месец.

 

 

Дейност 2. Проучване и анализ на учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности и препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове и за нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга:

2.1. Проучване на сродни учебни планове и програми;

2.2. Анализ на учебни планове и програми;

2.3. Посещения на  университети и организации, предлагащи обучение в областта;

2.4. Препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове;

2.5. Обсъждане и приемане на резултатите от МТФ, ФЕТТ, ФТК  и представители на работодателите и браншовите организации;

2.6. Обсъждане и приемане на резултатите от  ФС на МТФ, ФЕТТ, ФТК;

2.7. Публикуване на резултатите в сайта на проекта.

Изпълнител на дейността:

Дейност 2.1 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 2.2 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 2.3 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 2.4 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 2.5 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК), Партньор 1 (ДКЕБ), Партньор 2 (ИКТ Клъстер ) и Партньор 3 (БСК);

Дейност 2.6 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 2.7 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК).

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

от 2-ри до 9-ми месец.

 

 

Дейност 3. Актуализиране на съществуващите учебните планове и програми на Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК)  според препоръките от дейности 1 и 2:

3.1. Актуализиране на учебните планове и програми според препоръките от дейности 1 и 2;

3.2. Обсъждане и приемане на актуализираните учебни планове и програми от ФС на МТФ, ФЕТТ, ФТК;

3.3. Приемане на актуализираните учебни планове  от Академичния съвет на ТУ-София;

3.4. Публикуване на резултатите в сайта на проекта.

Изпълнител на дейността:

Дейност 3.1 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 3.2 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 3.3 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 3.4 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК).

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

от 8-ми до 20-ти месец.

 

 

Дейност 4. Създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и  специализация в областта на микротехно­логиите и наноинженеринга:

4.1. Разработване и приемане на нов учебен план за ОКС „магистър”, включващ  специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, адекватен на потребностите на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии;

4.2. Разработване и приемане на учебните програми на включените в новия учебен план дисциплини;

4.3. Внасяне на учебния план и съпътстващата го документация в Учебната комисия към Академичния съвет на ТУ-София.

Изпълнител на дейността:

Дейност 4.1 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 4.2 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 4.3 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК).

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

от 8-ми до 20-ти месец.

 

 

Дейност 5. Апробиране на  актуализираните учебни планове и учебни програми в академична среда:

5.1. Проучване и прилагане на съвременни методи за обучение;

5.2. Създаване на връзка на бизнеса с учебната среда – посещения на студенти във фирми, специализации на преподаватели във фирми, студентски стажове във фирми, почасова работа на студенти във фирми, покана на експерти от фирми за изнасяне на лекции, подготовка на учебни материали и др.

Изпълнител на дейността:

Дейност 5.1 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 5.2 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК), Партньор 1 (ДКЕБ), Партньор 2 (ИКТ Клъстер ) и Партньор 3 (БСК).

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

от 13-ти до 20-ти месец.

 

 

Дейност 6. Организация и управление на проекта.

Цел на дейността: Финансово и административно управление на проекта

Описание и обосновка на дейността: Разработване на система за контрол и гарантиране на устойчивост, вътрешни правила за изпълнение на проекта, детайлно описание на функциите и задълженията на всеки член от Екипа за организация и управление, система за отчитане на индикаторите за изпълнение на проекта, план за управление на риска, план за финансово управление на проекта.

Резултати: Прозрачно и ефективно административно и финансово управление на проекта.

Изпълнител на дейността:

Дейност 6 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК), Партньор 1 (ДКЕБ), Партньор 2 (ИКТ Клъстер ) и Партньор 3 (БСК).

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

от 1-ви до 20-ти месец.

 

 

Дейност 7. Осигуряване на информираност и публичност на проекта:

7.1. Създаване и поддържане на сайт на проекта;

7.2. Провеждане на кръгли маси за обсъждане на резултатите от отделните етапи на проекта;

7.3. Провеждане на две информационни събития при стартиране и приключване на проекта;

7.4. Подготовка и разпространение на рекламни материали;

7.5. Популяризиране на новия учебен план за ОКС „магистър” и  специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга.

Изпълнител на дейността:

Дейност 7.1 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 7.2 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК), Партньор 1 (ДКЕБ), Партньор 2 (ИКТ Клъстер ) и Партньор 3 (БСК);

Дейност 7.3 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 7.4- Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК);

Дейност 7.5 - Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК), Партньор 1 (ДКЕБ), Партньор 2 (ИКТ Клъстер ) и Партньор 3 (БСК);

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

от 1-ви до 20-ти месец.

 

 


Предишна страница: План за действие
Следваща страница: Напредък